پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش آخر}


این موضوع آرشیو شده است. این بدان معنی می باشد که شما نمی توانید پاسخی ارسال نمایید.
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:26

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00sub useage
{
    print "-----------------------------------------------------\n".
          "Useage : perl af.pl -MethodOption -AdminPageOption -Value [PageLists] \n".
          "Ex1 : perl af.pl -m -p domains.txt myadminpage.txt\n".
          "Ex2 : perl af.pl -m -p domains.txt\n".
          "-----------------------------------------------------\n".
          "-MethodOption\n".
          "\t Single Domain -s\n".
          "\t Multi Domain -m\n".
          "-AdminPageOption\n".
          "\t PHP -p\n".
          "\t ASP -a\n\n\n";
}sub single
{
   $domain = &get_clear_domain($ARGV[2]);


   foreach $page(@pageLists)
   {
       
$page "/".$page if($page !~ /^\//);
       syswrite STDOUT,"Checking $domain$page\n";
       syswrite STDOUT,"#F : $domain$page\n\n" if(&is_page_exists($domain,$page));
       

        
   }
        

    
}

sub multi
{
    $domains $ARGV[2];
    open(FP,"$domains") or die ("Can't open $domains");
    @domains = <FP>;
    close(FP);
    $/ = "\n";
    chomp(@domains);
    foreach $domain(@domains)
    {  
            
syswrite STDOUT,"\n\n---$domain---\n";
            foreach $page(@pageLists)
            {
                
$page "/".$page if($page !~ /^\//);
                syswrite STDOUT,"Checking $domain$page\n";
                syswrite STDOUT,"#F : $domain$page\n\n" if(&is_page_exists(&get_clear_domain($domain),$page));
                
         
                 
            }
            
syswrite STDOUT,"\n";
            
        
    }
}


sub get_pack_addr
{
     ($domain) = @_;
     
     
$ip gethostbyname($domain);
     $port 80;
     $packAddr pack("Sna4x8",2,$port,$ip);
     return $packAddr;
     
}


sub get_clear_domain
{
    ($domain) = @_;
     $domain =~ s/^http:\/\///;
     $domain =~ s/\/$//;
     return $domain;
}

sub is_page_exists
{
        
       (
$domain,$page) = @_;
        $proto getprotobyname("tcp");
        $header ="GET $page HTTP/1.1\r\n".
                "Host: $domain\r\n".
                "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0\r\n".
                "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n".
                "Referer: http://$domain$page\r\n".
                "Connection: keep-alive\r\n".
                "Connection: close\r\n\r\n";
        socket(TCP_SOCK,2,1,$proto);
        #bind(TCP_SOCK,$packCAddr) || die ("cant bind $!\n");
        connect(TCP_SOCK,&get_pack_addr($domain))|| die("Can't connect : $! .\n");
        send(TCP_SOCK,"$header"0);
        recv(TCP_SOCK,$result,15,0);
        if ($result =~ /200/)
        {
            return 
1;
        }
        else
        {

            return 
0;
        }
        
close(TCP_SOCK);


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
رفتن به اول صفحه | Back To UP