پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش ششم}


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:25

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00
 • Gender : Not Telling

                '/superuser.asp/',
                '/access.asp/',
                '/sysadm.asp/',
                '/panel.asp/',
                '/control.asp/',
                '/member.asp/',
                '/members.asp/',
                '/user.asp/',
                '/manage.asp/',
                '/management.asp/',
                '/signin.asp/',
                '/log-in.asp/',
                '/log_in.asp/',
                '/sign_in.asp/',
                '/sign-in.asp/',
                '/users.asp/',
                '/accounts.asp/',
                '/wp-login.asp/',
                '/bb-admin/login.asp/',
                '/bb-admin/admin.asp/',
                '/bb-admin/admin.asp/',
                '/administrator/account.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/check.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/blog/wp-login.asp/',
                '/user/admin.asp/',
                '/users/admin.asp/',
                '/processlogin.asp/',
                '/checklogin.asp/',
                '/checkuser.asp/',
                '/checkadmin.asp/',
                '/isadmin.asp/',
                '/authenticate.asp/',
                '/authentication.asp/',
                '/auth.asp/',
                '/authuser.asp/',
                '/authadmin.asp/',
                '/modelsearch/login.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/controlpanel.asp/',
                '/admincontrol.asp/',
                '/adminpanel.asp/',
                '/fileadmin.asp/',
                '/sysadmin.asp/',
                '/admin1.asp/',
                '/admin1.asp/',
                '/admin1.asp/',
                '/admin2.asp/',
                '/admin2.asp/',
                '/yonetim.asp/',
                '/yonetim.asp/',
                '/yonetici.asp/',
                '/yonetici.asp/',
                '/ur-admin.asp/',
                '/Server.asp/',
                '/wp-admin/',
                '/administr8.asp/',
                '/webadmin.asp/',
                '/admins.asp/',
                '/admin_login.asp/',
                '/panel-administracion/login.asp/',
                '/pages/admin/admin-login.asp/',
                '/acceso.asp/',
                '/admincp/login.asp/',
                '/affiliate.asp/',
                '/adm_auth.asp/',
                '/memberadmin.asp/',
                '/administratorlogin.asp/',
                '/administrators.asp/',
                '/siteadmin.asp/',
                '/vorod.asp/',
                '/vorud.asp/',
                '/webmaster.asp/',
                '/autologin.asp/',
                '/userlogin.asp/',
                '/admin_area.asp/',
                '/cmsadmin.asp/',
                '/admin/login.asp/',
                '/admin/adminLogin.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/moderator/login.asp/',
                '/moderator/admin.asp/',
                '/yonetici.asp/',
                '/cgi-bin/login.asp/',
                '/login1.asp/',
                '/login_admin.asp/',
                '/login_out.asp/',
                '/login_user.asp/',
                '/loginsuper.asp/',
                '/logout.asp/',
                '/super1.asp/',
                '/super_index.asp/',
                '/super_login.asp/',
                '/supermanager.asp/',
                '/superman.asp/',
                '/superuser.asp/',
                '/supervise/Login.asp/',
                '/super.asp/',
                '/adm.asp/'
   
                
);


if (@ARGV != && @ARGV != 3)
{
    die(&
useage()."\n");
}

$methOpt $ARGV[0];
$pageOpt $ARGV[1];
if (defined($ARGV[3]))
{
    
$pageAddr $ARGV[3];
    open(FP,"$pageAddr") or die ("Can't open $pageAddr \n");
    @pageLists = <FP>;
    close(FP);
}elsif ($pageOpt eq "-p")
{
    @
pageLists = @phpPages;
}elsif($pageOpt eq "-a")
{
    @
pageLists = @aspPages;
}
else
{

    die(&useage."\n");
}
   $/ =
"\n";
   chomp(@pageLists);
   
if(
$methOpt eq "-s")
{
    &
single();
}elsif($methOpt eq "-m")
{
    &
multi();
}else

{
    die(&
useage()."\n");
} 


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP